Pravidla soutěže – LADIVAL – ZÁJEZD V HODNOTĚ 50 000 Kč

Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské soutěže „LADIVAL – ZÁJEZD V HODNOTĚ 50 000 Kč“ (dále jen „soutěž“), která se koná na stránce https://www.facebook.com/ladivalcz/ (dále jen „soutěžní profil“) v rámci sociální́ sítě̌ Facebook (dále jen „Facebook“) a  vč. informací o zpracováním osobních údajů̊ (dále jen „pravidla“).

1) ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost STADA PHARMA CZ, s.r.o. se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO: 61063037 zapsaná́ v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43247 (dále jen „Organizátor“).

2) ÚČAST V SOUTĚŽI

2.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel, která je oprávněna vlastnit osobní profil na sociální síti Facebook (tedy, starší 13 let). Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem (Organizátor je oprávněn tuto skutečnost ověřit a požadovat i písemné prohlášení zákonného zástupce, že byl souhlas poskytnut) svého zákonného zástupce (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v době trvání soutěže umístí pod soutěžní post svou soutěžní fotografii a platně se zaregistruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a přímém dodavatelském vztahu k Organizátorovi.

2.3. Podmínkou účasti v soutěži je autentický osobní profil na sociální síti Facebook, splňující podmínky sociální sítě Facebook a plnění́ veškerých pravidel použití sociální sítě Facebook, po celou dobu trvání soutěže. Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, který musí být funkční od okamžiku zapojení se do soutěže až do vypořádání výher. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní fotografie) ze soutěže bez náhrady vyřazen.

2.4. Při změně̌ osobního profilu soutěžícího je nutné kontaktovat Organizátora prostřednictvím soukromé́ zprávy na Facebooku před skončením soutěže. V případech Organizátorovi neohlášené a jím neschválené změny osobního profilu bude soutěžící ze soutěže pro nesplnění jejích podmínek vyřazen.

3) MECHANIKA SOUTĚŽE

3.1. Soutěž probíhá od 15.6.2020 od 6 hod do 15.8.2020 do 24.00 hod. na území České republiky, výhradně prostřednictvím sociální sítě Facebook.

3.2. Do soutěže se zájemce zapojí tak, že:

 • v době konání soutěže navštíví soutěžní profil resp. https://www.facebook.com/ladivalcz/, na kterém bude v rámci soutěžního postu umístěna výzva k zapojení do soutěže (dále jen „soutěžní post“),
 • přihlásí se do svého facebookového profilu a jeho prostřednictvím:
 • označí soutěžní profil – resp. stránku https://www.facebook.com/ladivalcz/  „To se mi líbí“
 • zveřejní příspěvek (komentář) pod soutěžním postem obsahující jím nově vytvořenou soutěžní fotografii s jakýmkoliv výrobkem Ladival (dále jen „soutěžní fotografii“ či „soutěžní dílo“). Soutěžní fotografie může být vložena pouze ve formátu: JPG, JPEG, PNG o maximální velikosti 4 MB.
 • označí osobu (resp. Facebook profil), která by se zájezdu také účastnila

3.3. Přidáním soutěžní fotografie pod soutěžní post, potvrzuje zájemce znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že splňuje podmínky pro zapojení do soutěže a uděluje Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6. pravidel. / v případě, že je zájemce mladší 15 a výše uvedené souhlasy uděluje a soutěže se účastní se souhlasem svého zákonného zástupce*

Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání soutěžní fotografie splňující veškeré podmínky soutěže do komentáře soutěžního postu na soutěžním profilu (dále jen „registrace“).

3.4. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení́, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, a to se všemi jeho soutěžními registracemi, připadně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření́ je konečné́ a Organizátor není́ povinen jeho důvody prokazovat.

3.5. Zároveň již jednou zaregistrované soutěžní fotografie není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní fotografie se považuje za novou soutěžní fotografii, a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

3.6. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní fotografie, které́ nejsou v souladu s pravidly soutěže (viz dále). O tom, zda soutěžní fotografie splňuje pravidla soutěže, rozhoduje Organizátor.

3.7. Organizátor nenese odpovědnost za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní fotografie na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.

4) VYHODNOCENÍ A VÝHRA

4.1. Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně vložili pod soutěžní post soutěžní fotografii splňující pravidla této soutěže, vylosován 1 výherce. K výběru výherce Organizátor použije aplikaci pro náhodné́ generování́ výherce. Losování bude provedeno Organizátorem soutěže do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vystaven písemný protokol.

4.2. Výherce bude kontaktován nejpozději do 2 pracovních dní od provedení losování, a to prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem (komentářem) a zároveň prostřednictvím soukromé zprávy v rámci  facebookového účtu, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní fotografii). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa, telefon, jméno a e-mailovou adresu zákonného zástupce, je-li tento soutěžící mladší 15 let), popř. o doručení dokladů prokazujících splnění podmínek v soutěži. Současně bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladů a informací Organizátorem s kladným výsledkem. Pokud soutěžící ve lhůtě 2 pracovních dnů nedoručí Organizátorovi odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Současně bude dohodnuto místo a čas osobního předání výhry.

4.3. Výhra bude výherci předána osobně, v termínu, místě a čase dohodnutém Organizátorem soutěže s výhercem. Předávající je oprávněn ověřit identitu výherce (popř. jeho zákonných zástupců, viz dále) s tím, že výhra bude předána oproti podpisu předávacího protokolu (prokázání totožnosti a podpis předávacího protokolu jsou esenciálními podmínkami pro předání výhry). V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je předání výhry podmíněno rovněž podpisem předávacího protokolu zákonnými zástupci výherce. Pokud výherce či jeho zákonní zástupci odmítne/ou prokázat totožnost či protokol podepsat, výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pokud podmínky soutěže nesplní i tento náhradník, výherce nebude určen a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům Organizátora soutěže. Nedílnou součástí předávacího protokolu a podmínkou předání výhry je i souhlas výherce (či jeho zákonného zástupce) s pořizováním a šířením zvukových a obrazových záznamů z předání výhry.

4.4. Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 2 pracovních dnů, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění Organizátora v této lhůtě kontaktovat, popř. výherci bez zavinění  Organizátora předat výhru, soutěžící se nestává výhercem, popř. výhra se nepředá a propadá ve prospěch Organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za čerpání výher.

4.5. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch Organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

4.6.  Výhrou v soutěži je poukaz na nákup zájezdu, v hodnotě 50.000,-Kč vč. DPH, od cestovní kanceláře EXIM tours a.s.:

 • Do soutěže je vložen 1 kus výhry.
 • Výhrou v soutěži je poukaz na nákup zájezdu u ck EXIM TOURS a.s., IČO: 45312974, v hodnotě 50.000,-Kč vč. DPH. Zájezd je nutné sjednat nejpozději do 2 let ode dne vystavení poukazu. Po uplynutí shora uvedené lhůty nárok na uplatnění poukazu a realizaci zájezdu bez náhrady zaniká. Další informace a pravidla pro čerpání této výhry jsou uvedeny na poukazu, popř. budou výherci sděleny při předání této výhry.
 • Podmínky zájezdu se řídí smlouvou o zájezdu dle § 2521 a násl. občanského zákoníku uzavřenou mezi výhercem (popř. dalšími osobami, které se zájezdu účastní) a cestovní kanceláří EXIM TOURS a.s. a Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s., vztahující se ke konkrétnímu typu zájezdu (katalogu zájezdu). Organizátor nenese za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost.
 • Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově – tedy, pokud není v rámci uplatnění vyčerpána celá hodnota poukazu, pak jeho zbývající nevyčerpaná hodnota bez náhrady propadá. Zájezd je možné realizovat i ve vyšší hodnotě, než poukaz stanovuje. V takovém případě ale cenu zájezdu nad rámec hodnoty poukazu hradí výherce.

5) PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE

5.1. Do soutěže a slosování budou zahrnuty jen soutěžní fotografie uvedené přímo pod soutěžním postem na facebookové stránce Organizátora.

5.2. Soutěžní fotografie / dílo:

Zájemce zařazením (odesláním) soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel prohlašuje, potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti Organizátora prokázat bez zbytečného odkladu:

a) písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo pořídil sám, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu,

b) písemným výslovným souhlasem osoby resp. všech osob případně zachycených v soutěžním díle, že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle, se zařazením soutěžního díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním a šířením soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

V případě, že soutěžící toto nesplní, je Organizátor soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže a ztrácí nárok na výhru. Soutěžící odpovídá za případná porušení práv třetích osob včetně práv autorských a práv na ochranu osobnosti a zavazuje se Organizátorovi uhradit škodu způsobenou porušením těchto jeho povinností.

Do soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla splňující jednoznačně následující podmínky:

 • soutěžní dílo nebylo nikdy dříve publikováno (tedy nesmí se jednat o dílo již zveřejněné či veřejně užité)
 • soutěžní dílo musí být aktuální
 • soutěžní dílo odpovídá podmínkám soutěže a stanovenému zadání
 • soutěžní dílo neporušuje ani nenabádá k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob ani norem slušného chování;

Do soutěže nebudou zařazeny nebo budou vyřazeny zejména soutěžní díla, která:

 • nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže včetně potřebných souhlasů dle pravidel;
 • vytvořila či je zobrazena osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 • odporují dobrým mravům či neoprávněně zasahují do práv a právem chráněných zájmů třetích osob;
 • zobrazují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;
 • zobrazující konkurenční produkty Organizátora soutěže;
 • zobrazující alkoholické nápoje, tabákové výrobky či jiné produkty ohrožující jejich fyzický a mravní vývoj;
 • jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena, popřípadě ze soutěže budou vyloučena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo, které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy Organizátora.

Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně̌ nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvky, které́ dle jeho rozhodnutí nesplňují podmínky této soutěže, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí́ i o příspěvcích technicky pro soutěž̌ nepoužitelných.

5.3. Licence:

Zasláním soutěžního díla do soutěže zájemce uděluje Organizátorovi nevýhradní bezúplatné oprávnění  k tomu, aby Organizátor soutěžní dílo jako autorské dílo – soutěžní dílo v podobě fotografie s výrobkem LADIVAL – užívali všemi způsoby stanovenými v § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), zejména je oprávněn k jeho umístění na facebook profil Organizátora, ale i k jeho zpracování a zveřejnění a šířením v marketingové kampani pořadatele soutěže „LADIVAL – ZÁJEZD V HODNOTĚ 50 000 Kč“, a k dalším reklamním, propagačním a marketingovým účelům Organizátora ve smyslu šíření všemi způsoby a k použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový) na dobu trvání majetkových práv k dílu podle autorského zákona („licence“).

Organizátor není povinni tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění, včetně jeho doplnění reklamními atributy či zapojení do jiného díla (např. i souborného). V případě, že je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas zájemce/soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen zájemcem odesláním soutěžního díla do soutěže. Organizátor je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí, s čímž zájemce svojí účastí v soutěži zcela souhlasí. Zájemce odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jako autor soutěžního díla uvedený souhlas udělit a zavazuje se na žádost Organizátora tento souhlas případně udělit i v písemné podobě. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu zájemce/ soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé Organizátorovi a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí a odesláním soutěžního díla, zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl či práv autora. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených (zachycených popisem či uvedením jiných prvků patřících pod ochranu osobnosti podle občanského zákoníku jako např. jméno, příjmení apod.) v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených v soutěžním díle atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost před odesláním soutěžního díla do této soutěže a odesláním díla potvrzuje, že tak učinil. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen Organizátorovi uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených (zejména licenčních) a zároveň mu zaniká právo na příslušnou výhru.

Zájemce bere na vědomí́, že jednou zveřejněný soutěžní příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli Organizátora a za takové́ šíření již Organizátor neodpovídá́.

6) Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

6.1. Účastí v této soutěži zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžní/ch registrace/í, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o věku nad 15 let, údaje nutné k identifikaci zákonného zástupce, a v případě výhry i doručovací adresa, telefonní číslo, údaj o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace.

6.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.

6.3. Právním titulem zpracování je souhlas.

6.4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Organizátora, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

6.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6.6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě Organizátora a technického správce zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené Organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

6.7. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu: vendula.krejcova@stada-pharma.cz kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů obrátit na Organizátora na výše uvedeném e-mailu či na adrese jeho sídla. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu soutěžních údajů, ke kterému může subjekt údajů podat stížnost.

6.8. Zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Organizátora, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže.

6.9. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

7) Závěrečná ustanovení

7.1. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na soutěžním webu.

7.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení́ těchto pravidel soutěžícím je Organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a případně jej ze soutěže vyřadit, připadně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření́ je konečné́.

7.3. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́. Organizátor tímto není́ vůči výherci soutěže jinak zavázán a ti nemají́ nárok na jakákoliv jiná́ plnění́ ze strany Organizátora, než̌ jsou uvedená v těchto pravidlech.

7.4. Výhry nejsou právně̌ vymahatelné́, na výhry není právní nárok. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher. Za kvalitu výher ručí́ jejich dodavatelé, kteří́ také́ vyřizují́ případné reklamace. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.5. Organizátor soutěže neodpovídá́ za funkčnost aplikací, doručení́ zpráv či výher.

7.6. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7.7. Soutěžící bude vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

7.8. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje Organizátor.

7.9. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

7.10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Se správou soutěže není sociální síť Facebook nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Organizátorovi, a nikoliv sociální síti Facebook.

7.11. Sociální síť Facebook nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení). Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Facebook, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

7.12. Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Organizátorovi svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, Organizátor srazí a odvede daň 15% z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice.

7.13. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

7.14. Znění úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na webových stránkách Organizátora, které je možné jednoduše nalézt prostřednictvím odkazu v soutěžním profilu.